Menu
Sluit zoekveld

Waarmee kunnen wij je van dienst zijn?

Wie zoekt die vindt.

Onze missie

Missie

Het Willemsfonds is dé sociaal-culturele vrijwilligersorganisatie die wereldburgers in Vlaanderen en Brussel samenbrengt en hen ontwikkelt tot vrije en ondernemende mensen, met respect voor ieders verhaal en mening.

We organiseren taal- en cultuurprojecten die het Nederlands, de individuele vrijheid, de universele mensenrechten en de vrije democratie koesteren en promoten. Onze activiteiten zorgen voor verbinding tussen mensen en motiveren hen om permanent te streven naar persoonlijke groei en nieuwe inzichten.

Met een liberale en vrijzinnig-humanistische blik kijken we naar de wereld. Zo geven we mee vorm en inhoud aan een dynamische samenleving met kritische burgers, waarin iedereen zich gerespecteerd en gewaardeerd weet, waarin elk verhaal telt.

Visie

Het Willemsfonds stelt vast dat veel mensen het moeilijk hebben om elkaar te begrijpen. We praten veel over de ander in extreme scenario’s. Dit zijn vaak doembeelden over mensen die we zelf niet kennen. Hierdoor leven we in een samenleving vol onbegrip en angst. We willen daarom mensen met elkaar laten praten in plaats van over elkaar, want we geloven dat elk verhaal telt.

Wanneer we elkaar beter kennen, ontstaat er meer begrip. De wederzijdse dialoog zorgt ervoor dat mensen zich gehoord voelen en durven uiten. We zijn ervan overtuigd dat als we inzetten op het delen van verhalen we een sterker vertrouwen in elkaar en de maatschappij krijgen. Net daarom helpt het Willemsfonds mensen om hun eigen verhaal te vertellen en open te staan voor anderen door middel van taal en cultuur.

Daarom willen we in de beleidsperiode 2021-2025 ons inzetten om zowel landelijk als (boven)lokaal praktijken te organiseren, waarin mensen elkaar beter leren kennen en ze de kans krijgen om hun eigen verhaal te delen. Zo transformeren we Het Betere Boek van een ééndaags literair festival tot een (literair) proces, waarbij dialoog en het delen van leesplezier centraal staan. Het festival is dan het sluitstuk van een sociaal proces . Hetzelfde doel streven we na bij andere literaire bovenlokale activiteiten, zoals Interlitratour. Ook stimuleren we onze vrijwilligersgroepen om lokaal aan de slag te gaan met sterke verhalen via taal en literatuur, zoals de Bronzen Uil tournee. Dit met als doel mensen de kracht van contact terug te laten ontdekken en beleven. Dit doen we uiteraard in Vlaanderen en Brussel maar we zetten ook in op het maken van sterke verhalen in een Europese context. Op die manier willen we via onze praktijken jaarlijks minstens 40.000 mensen en evenveel verhalen met elkaar verbinden.

Meer dan ooit focussen we op kritisch burgerschap. Dit gebeurt via mobiliserende acties om de kritische reflex van mensen te stimuleren. Ook de Blauwe Fakkelteit zal dit thema centraal stellen in deze beleidsperiode. Via denkdagen rond maatschappelijke thema’s zoals inclusie, cultureel ondernemerschap, duurzaamheid, enzovoort sporen we onze interne en externe stakeholders aan om rond deze thema’s te werken.

Op (boven)lokaal vlak wordt vanaf de nieuwe beleidsperiode resoluut de kaart getrokken van een projectmatige begeleiding die vertrekt vanuit de talenten en sterktes van onze vrijwilligers. We brengen daarvoor de competenties van onze vrijwilligers in kaart via een vrijwilligerspool die deel uitmaakt van het WF-platform. Van daaruit zetten we een aantal initiatieven op met als doel de participatie aan onze praktijken te verbreden en verdiepen. Zo zetten we een divers samengesteld co-creatie lab op dat inzet op duurzaam cultureel ondernemerschap en dat onze vrijwilligers verbindt met andere ondernemende wereldburgers. Daarnaast ontwikkelt onze focusgroep inclusie activiteiten en projecten, waaronder het lab “samen sterke verhalen smaken”.

Bij het uitvoeren van bovenstaande ambities gaan we steeds op zoek de juiste externe stakeholders en partners om mee samen te werken en vitale coalities mee te vormen. Dit engagement namen we ook expliciet op in ons beleid op goed bestuur . Zo stellen we de komende beleidsperiode de samenwerking met Liberas op punt. De adviesraad inclusie formuleert bindende adviezen voor een inclusieve werking en garandeert de doorstroom van nieuwe vrijwilligers naar het bestuur en andere (beleids)organen.

Tegen 2021 is het Willemsfonds afgestapt van een provinciale ondersteuning via provinciaal stafmedewerkers, en heeft onze vereniging de omslag gemaakt naar inhoudelijke ondersteuning door coaches. Op deze manier zal niet enkel op landelijk maar ook op (boven)lokaal vlak projectmatig gewerkt worden. We blijven daarbij de nodige aandacht besteden aan onze communicatie en kwaliteitszorg. Vrijwilligersgroepen worden via ons innovatief premiesysteem en inspiratieplatform gestimuleerd om in samenwerking activiteiten te organiseren die mensen mét elkaar laten praten, de persoonlijke groei bevorderen en de individuele vrijheid, de universele mensenrechten of de vrije democratie verdedigen.

Sluit Mijn Willemsfonds